classiera loader

Felhasználási feltételek

[ultimate_gdpr_terms_accept]A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Sisa József (Adószám.: 66493738-1-25, székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44), továbbiakban:  Szolgáltató) által üzemeltetett http://busdis.hu (a Továbbiakban: Weboldal) online hirdetési oldalon keresztül elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza.

Alapvető fogalmak..:

Szolgáltató: a jelen weboldalt közzétevő és a szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó

Weboldal: az Szolgáltató által üzemeltetett internetes felület

Felhasználó: az Szolgáltató által üzemeltetett internetes felületet meglátogató

Szolgáltatás: az Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal ingyenes és fizetős szolgáltatásai

Apróhirdetés: a Felhasználó által az Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal-on feladott ingyenes, vagy fizetős hirdetése

1. Általános rendelkezések

Az Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére apróhirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett joajanlatok.com internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes felhasználói felület használatával Felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

• A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

• A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, egyben elfogadja az Szolgáltató, jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatát, melyet részletesen az “Adatvédelem” menüpont alatt talál, valamint a Cookie Szabályzatát, melyet a “Cookie Szabály” menüpont alatt talál.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

• Az Szolgáltató fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az apróhirdetési oldal rendeltetésszerű használatával vagy a Weboldal szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.

• A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Szolgáltató között online szerződés jön létre.

• Az Szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Szolgáltató az erre a célra szolgáló felületén helyezi el, és vagy a kezdőoldalon jól látható helyen tesz közzé felhívást. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

• A Felhasználó hirdetést csak önálló felhasználói fiók létrehozásával adhat fel, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető, miután azt a Felhasználó aktiválta. A felhasználói fiók törlésével a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

2. Felhasználás főbb szabályai

• Az Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az Weboldal-on tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Szolgáltató, többek között nem felel az Weboldal-on meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

• Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely elemét módosítsa vagy megszüntesse.

• A Felhasználó által a Weboldal-on közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

• A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (Apróhirdetés), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

• Amennyiben a Weboldal-on a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

• Amennyiben a Weboldal-on a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Szolgáltató az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

• A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetni adatai között az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben az Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.

3. A szolgáltatás használata:

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tehetnek közzé, tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul,egy regisztrációt követően a Szolgáltató által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez kapcsolódóan a Szolgáltató egy részletes keresőrendszert biztosít és üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket és azok tartalmát a Szolgáltató a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti.

A Szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a Szolgáltató a hirdetés feladását követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 24 órán belül közzéteszi és 30 (harminc) nap időtartamra elérhetővé teszi a további látogatók és felhasználók részére a Weboldalon.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó azt nem törli, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Szolgáltató 60 (hatvan) napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére regisztrált felhasználói fiókban. A 60 (hatvan) napos időtartam elteltével, a 61. napon az archivált hirdetés és annak minden tárolt adata automatikusan eltávolításra kerül, a továbbiakban az nem visszaállítható

Az archiválás időtartama alatt a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó által az adott „archivált” státuszban lévő hirdetés ingyenesen, díjfizetés nélkül aktiválható, és további 30 (harminc) nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon a többi látogató és felhasználó részére.

A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés véglegesen, a Szolgáltató által visszaállíthatatlanul törlésre kerül.

A látogatók és felhasználók általi hirdetésekre való jelentkezés a Szolgáltató által üzemeltetett a hirdetéseknél elérhető Üzenetküldő űrlap rendszerén keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. A kapcsolatfelvételre szolgáló Űrlap kitöltése során a hirdető megadott email címére kerül továbbításra automatikusan az üzenet. Az Szolgáltató az elküldött üzenetet sem egészben, sem részben nem vizsgálja, nem látja, így a benne szereplő üzenetekért nem vállalja a felelősséget.

4. A feltöltött hirdetésekre vonatkozó alapvető szabályok:

• A feltöltött apróhirdetésben nem lehet olyan tartalom, amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Szolgáltató saját maga dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi. Az Weboldal-on kifejezetten tiltott az alábbi termékek/szolgáltatások hirdetése

– gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

– hamis, vagy hamisított márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék

– szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

• Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Szolgáltató, vagy az Szolgáltató tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jóhírnevét, üzleti és gazdasági érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

• Tiltott továbbá:

– egy hirdetésen belül több olyan termék meghirdetése, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak;

– olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tesz közzé;

– olyan hirdetés feltöltése, amely csak internetről letöltött, katalógusképeket tartalmaz;

– a hirdetés címében, leírásában és a csatolt képeken webcím, e-mail cím vagy telefonszám közzététele

– az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni.

Az egyezést zárt elektronikus rendszer figyeli és érzékeli, és a fentebb meghatározott egyezés esetén az adott hirdetést automatikusan törli.

– minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Szolgáltató jogát és gazdasági érdekeit.

– olyan hirdetés feltöltése, amely MLM, és megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmaz,

illetve erotikus jellegű hirdetések feladása is.

– olyan hirdetés feltöltése, amely olyan terméket tartalmaz, mellyel másnak kárt tudunk okozni, mint például boxer, dobócsillag,

• A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

5. Díjköteles szolgáltatás

Az Szolgáltató egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, a Weboldal díjszabása alapján, mely részletes leírása a “Hirdetési árainkról” menüpont alatt található. Az Szolgáltató díjköteles szolgáltatásai közé tartozik a “Kiemelés” és a “Kiemelés +” csomagok megvásárlása. A díjakat a Felhasználó kizárólag az Szolgáltató fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki, banki utalással, vagy paypal használatával. Banki átutalás esetén a sikeres fizetési visszajelzés az Szolgáltató -hoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik, paypal fizetés esetén szinte azonnal, de maximum 24 órán belül. A Szolgáltató minden esetben részletes, tételes számlát állít ki díjköteles szolgáltatásairól, melyet minden esetben elektronikus formában küld el a Felhasználó email címére, s a számla letölthetőségéről és későbbi visszatekintéséről is gondoskodik. Amennyiben a Felhasználó a számla kiállításához szükséges adatok egészét vagy azok egy részét hibásan vagy hiányosan adta meg, a Szolgáltató -nak azokat utólag nem áll módjában módosítani, kiegészíteni. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató a Felhasználó számára kizárólag elektronikus számlát állít ki. A Felhasználó által megfizetett díjat az Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az Szolgáltató -nak felróható okból marad el, azonban a Szolgáltató rendelkezhet úgy, hogy a fent leírtaktól eltérően a Felhasználó számára visszatéríti egészben, vagy részben a Felhasználó által a Szolgáltatónak elutalt összeget.

Az Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználók apróhirdetéseiről és egyenlegének felhasználásáról oly módon, hogy a Díjköteles szolgáltatás megvásárlása után a Felhasználó mennyi “Kiemelés” vagy “Kiemelés +” hirdetést adhat fel.

Amennyiben az Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza vagy megszünteti (például törli apróhirdetését vagy regisztrációját), az Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti vissza a Felhasználó még meglévő egyenlegét, illetve a rendelkezésére álló apróhirdetésszám ellenértékét, és semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.

Az Szolgáltató az egyenleg felhasználásra időbeli korlátot szabhat. Abban az esetben, ha Szolgáltató él ezzel a lehetőséggel, Felhasználót – megfelelő határidő tűzésével – a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti erről.

6. Kapcsolattartás

Az Szolgáltató ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra megadott email címen, vagy a Weboldal-on található “Elérehtőség” menüpont alatt található űrlapon fogadja . Az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

7. Személyes adatok

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak a bíróság részére és csak  a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

8. Szerződés megszünése:

A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy az “Elérhetőség” linken keresztül jelzi ezt az igényét. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció bármely módon történő törlésekor a felhasználói profilhoz tartozó valamennyi adat és információ, így a Felhasználó által feladott apróhirdetések és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg, valamint az éppen futó kiemelések is törlődnek.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik, nem érintve az abban vállalt, természeténél fogva a szerződés megszűnését követően is teljesítendő kötelezettségeket.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

9. Szerzői jogi rendelkezések

Az Weboldal az Sisa József E.V. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa. Az Weboldal-on lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az Weboldal tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi:

Adatkezelés
Cookie szabályzat

Hatályos: 2018. január 20-tól visszavonásig, és vagy módosításig.