User
Ingatlannegyed.hu Hirdesse ingatlanját ingyen!

Felhasználási feltételek

A BusDis.hu országos apróhirdető SZABÁLYZATA

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) az Sisa József E.V. továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://busdis.hu (a Továbbiakban:BusDis) online hirdetési oldal.

I. Általános rendelkezések

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a BusDis bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

• A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

• A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatát. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

• Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az apróhirdetési oldal rendeltetésszerű használatával vagy az Apród szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.

• A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre.

• Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Apród erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

• A Felhasználó hirdetést csak önálló felhasználói fiók létrehozásával adhat fel, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető, miután azt a Felhasználó aktiválta.
A felhasználói fiók törlésével a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

II. Felhasználás főbb szabályai

• Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az BusDis-on tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel az BusDis-on meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

• Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az BusDis bármely elemét módosítsa vagy megszüntesse.

• A Felhasználó által az BusDis-on közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

• A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

• Amennyiben az Apród-on a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

• Amennyiben az BusDis-on a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

• A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetni adatai között az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.

• Az ingyenesen feladott hirdetések 30 napig aktivak. A lejáratot megelőzően Üzemeltető értesítést küld Felhasználónak és felajánlja a hosszabbítás lehetőségét. A nem aktiv hirdetések 90 nap után törlésre kerülnek. A 6 hónapig nem látogatott felhasználói fiókok szintén törlésre kerülnek.

Felhasználó a hirdetésfeladáskor az aszf elfogadásával hozzájárul, hogy Üzemeltető hetente egyszer rendkívüli hírlevéllel vagy sms-ben megkereshesse.

III. A szolgáltatás használata:

• A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető saját maga dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi.
Az BusDis-on kifejezetten tiltott az alábbi termékek/szolgáltatások hirdetése
- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
- hamis, vagy hamisított - hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék
- szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;


• Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jóhírnevét, üzleti és gazdasági érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

• Tiltott továbbá:
- 
- egy hirdetésen belül több olyan termék meghirdetése, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak;


- olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tesz közzé; 


- olyan hirdetés feltöltése, amely csak internetről letöltött, katalógusképeket tartalmaz; 
- a hirdetés címében, leírásában és a csatolt képeken webcím, e-mail cím vagy telefonszám közzététele - az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni. Az egyezést zárt elektronikus rendszer figyeli és érzékeli, és a fentebb meghatározott egyezés esetén az adott hirdetést automatikusan törli. 
- minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogát és gazdasági érdekeit.

- olyan hirdetés feltöltése, amely MLM, és megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmaz, illetve erotikus jellegű hirdetések feladása is.

- olyan hirdetés feltöltése, amely olyan terméket tartalmaz, mellyel másnak kárt tudunk okozni, mint például boxer, dobócsillag,

 

• A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

IV. Díjköteles szolgáltatás

Az BusDis egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, az BusDis díjszabása alapján, mely leírása a hirdetés kiemelése menüpont alatt található. A díjakat a Felhasználó kizárólag az BusDis fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki, bankkártya használatával, banki utalással, vagy paypal használatával. Banki átutalás esetén a sikeres fizetési visszajelzés BusDis-hoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik.
A megfizetett díjról a BusDis a Felhasználónak a díjköteles szolgáltatás igénybevételekor az BusDis erre kialakított felületén számla kiállítására vonatkozó igénye előterjesztése esetén (a fizetés elött bejelölte áfás számla igényét) elektronikus számlát állít ki, melyet a BusDis a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A számlát Üzemeltető 14 napos összesítéssel, úgynevezett gyüjtő számla keretében küldi meg. Amennyiben a Felhasználó a számla kiállításához szükséges adatok egészét vagy azok egy részét hibásan vagy hiányosan adta meg, a Apród-nak azokat utólag nem áll módjában módosítani, kiegészíteni. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Apród számára kizárólag elektronikus számlát állít ki.
A Felhasználó által megfizetett díjat a Apród nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Apród-nak felróható okból marad el.


A Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználók apróhirdetéseiről és egyenlegéről. A Partnerprogram keretében történő együttműködés esetén Felhasználó a saját felhasználói fiókjában ellenőrizheti a még rendelkezésére álló egyenleget.

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza vagy megszünteti (például törli apróhirdetését vagy regisztrációját), a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti vissza a Felhasználó még meglévő egyenlegét, illetve a rendelkezésére álló apróhirdetésszám ellenértékét, és semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.

Szolgáltató az egyenleg felhasználásra időbeli korlátot szabhat. Abban az esetben, ha Szolgáltató él ezzel a lehetőséggel, Felhasználót - megfelelő határidő tűzésével - a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti erről.


V. Kapcsolattartás

Az BusDis ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra megadott email címen, vagy a felhasználói fiókbók “üzletnegyed központ”-on fogadja a a fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket. Az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

VI. Személyes adatok

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak a bíróság részére csak a és a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VII. Szerződés megszünése:

A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy az Ügyfélszolgálat linken keresztül jelzi ezt az igényét. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció bármely módon történő törlésekor a felhasználói profilhoz tartozó valamennyi adat és információ, így a Felhasználó által feladott apróhirdetések és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg, valamint az éppen futó kiemelések is törlődnek.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik, nem érintve az abban vállalt, természeténél fogva a szerződés megszűnését követően is teljesítendő kötelezettségeket.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

VIII. Szerzői jogi rendelkezések

Az BusDis az Sisa József E.V. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.
Az BusDis-on lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az BusDis tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

2017 BusDis.hu országos ingyenes apróhirdető. Minden jog fenntartva.

Ingatlannegyed.hu / Újállásom.hu / Lakástakarékokosan.hu / YooJooz.hu / Gyermektámogatások / Lakásbiztosítások
Elérhetőség Impresszium Felhasználási feltételek Karrier Rólunk Hasznos Hirdetésekről Linkcsere